Pravila nagradne igre

Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradnih igrah na Facebook strani Trgovine Bolle Blu

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah na Facebook strani Trgovine Bolle Blu

1.Organizator nagradne igre na Facebook

strani https://www.facebook.com/bolleblukopercapodistria/ in spletni strani www.bolleblu.si je

Inderal d.o.o., v nadaljevanju organizator nagradne igre.

Facebook v nagradnih igrah ne sodeluje ter za njihovo izvedbo v nobenem primeru ne

odgovarja.

2.V nagradnih igrah lahko sodelujejo samo fizične osebe.

3.V nagradni igri in nagradnem žrebanju udeleženci sodelujejo tako, da preko vstopne strani na

aplikaciji nagradne igre všečkajo Facebook profil https://www.facebook.com/bolleblukopercapodistria/

in v aplikacijo vnesejo svoje podatke ter označijo, da se strinjajo s Splosnimi pogoji in pravili nagradne igre (to je pogoj za sodelovanje v nagradni igri).

4.Osebni podatki bodo varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l.

RS, št. 94/2007-UPB1) in zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur. l. RS, št. 98/2004-UPB 2,

126/2007, 86/2009).

5.Nagradne igre potekajo od jasno dolocenega in objavljenega dne (datuma) in trajajo do

preklica. Žrebanje se opravlja sproti.

7.Nagrade so vsakokrat opisane in vizualno prikazane v promocijskih aktivnostih posamezne

igre.

8.Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli

posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Vsak nagrajenec lahko prejme nagrado le

enkrat.

9. Zapisnik žrebanja nagradne igre se hrani pri organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne

igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Seznam bo objavljen na spletni strani organizatorjaq

Inderal d.o.o.: www.bolleblu.si.

10. Strinjanje s pogoji in pravili je obvezno za sodelovanje v nagradni igri.

11. Žrebanje ni javno in bo potekalo v prostorih organizatorja nagradne igre. Organizator si

pridržuje pravico spremeniti pravila nagradne igre. V primeru spremembe, bo le ta vidna na

uradni spletni strani organizatorja Inderal d.o.o.

12. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.

13. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.bolleblu.si..

14. VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV: Sodelujoci v nagradni igri soglašajo, da

organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih

podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1,Uradni

list RS št. 94/2007). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator

lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obvešcanja o nagradni igri, namene

vzorcenja, anketiranja in statisticne obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev,

prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obvešcanje o ponudbi, novostih, in

ugodnostih, ter za druge trženjske namene. Sodelujoca oseba soglaša, da se njeni podatki v

primeru, da prejme nagrado, objavijo v medijih. Organizator se zavezuje, da bo podatke

uporabljal izkljucno za namene, navedene v prvem odstavku in jih ne bo posredoval tretjim

osebam, razen ce je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoci lahko od organizatorja

kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali zacasno preneha uporabljati njegove osebne podatke

za namen neposrednega trženja, in sicer po e-pošti ali pisno na naslov organizatorja.

Obvestila nagrajencem in prevzem nagrad

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti, ki jo

bo navedel ob prijavi. Organizator pošlje elektronsko obvestilo na elektronski naslov, ki ga je

sodelujoči v nagradni igri vpisal v kontaktni obrazec in ne prevzema nikakršne odgovornosti, če je

naslov napačen ali nepopoln.

V primeru, da je tako zakonsko ali specificno doloceno, mora nagrajenec organizatorju ob

prevzemu nagrade na vpogled predlžiti veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).

V kolikor je to v pravilih nagradne igre, mora organizator nagrajenca o tem predhodno obvestiti.

Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo v roku, ki bo določen v obvestilu o izžrebani nagradi na

lokaciji po predhodnem dogovoru. V kolikor organizator nagradne igre s strani nagrajenca v roku

dveh tednov po obvestilu nagrajenca iz kateregakoli razloga (na primer: e-naslov nagrajenca ni

pravilen in podobno) ne prejme povratne informacije o prevzemu nagrade se šteje, da se

nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po

tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

– se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca;

– se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval

v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je izžreban v nasprotju s temi

pravili;

– se tudi po obvestilu izžrebancem le-ta ne odzovejo na prevzem nagrade oziroma se ne

odzovejo v roku določenem v tem členu, glede na navodila organizatorja nagradne igre.